Buďte originálny...

Podmienky použitia

Podmienky používania určujú pravidlá a predpisy používania stránky Wiip na adrese www.mywiip.com.

Používaním webovej stránky predpokladáme, že súhlasíte s podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania uvedenými na tejto stránke, nepokračujte v jej používaní.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na Všeobecné podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, odmietnutie zodpovednosti a všetky zmluvy:

„Klient“, „vy“ a „váš“ sa vzťahuje na vás, osobu na webovej stránke a v súlade s predpismi spoločnosti. „Spoločnosť“, „my“, „naše“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „My“ sa tiež vzťahuje na oboch, klienta aj nás. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zohľadnenia platieb potrebných na to, aby proces našej pomoci klientovi prebiehal čo najvhodnejším spôsobom s cieľom uspokojiť potreby klientov.
 Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkými písmenami alebo v rozličnom rode sa považujú za zameniteľné a preto sa vzťahujú na to isté.

Súbory cookies

Používame súbory cookie. Prístupom na stránku Wiip ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Wiip.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, aby mala informácie o návštevníkovi webovej stránky. Súbory cookie používame na umožnenie funkčnosti určitých oblastí a na uľahčenie návštevy webových stránok pre našich používateľov. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partneri/inzerenti.

Licencia

Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Wiip a/alebo poskytovatelia licencií si ponechávajú všetky hmotné práva duševného vlastníctva. Prístup k nim môžete získať zo stránok spoločnosti Wiip. Osobné používanie podlieha obmedzeniam uvedeným v týchto podmienkach.

Nie je povolené:

 • Opätovné publikovanie materiálov zo stránky mywiip.com
 • Predávať, posielať, prenajímať alebo zdieľať licencované materiály zo stránky mywiip.com
 • Reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiály zo stránky mywiip.com
 • Redistribuovať obsah zo stránky Mywiip.com

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej uzavretia.

Časti tejto stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a zdieľať názory a informácie. Spoločnosť Wiip nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nepreveruje komentáre pred ich uvedením na stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Wiip, ani jej zástupcov ani pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejňuje.
 V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Wiip nenesie zodpovednosť za komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škodu alebo výdavky spôsobené ani vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa komentárov na tejto webovej lokalite.

Spoločnosť Wiip si vyhradzuje právo monitorovať a odstraňovať akékoľvek komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo môžu spôsobiť porušenie týchto zmluvných podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

 •  máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke
 •  komentáre neovplyvňujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán
 • komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, obscénny alebo inak nezákonný materiál, ktorý predstavuje porušenie súkromia
 • komentáre sa nepoužijú na propagáciu podnikania, zákaziek ani zobrazenie komerčných aktivít a nezákonných činností

Týmto udeľujete spoločnosti Wiip licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme a podobe alebo na akomkoľvek médiu.

Hypertextový odkaz na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

 • Vládne agentúry
 • Vyhľadávače
 • Spravodajské organizácie
 • Distribútori internetových katalógov môžu odkazovať na naše webové stránky rovnako ako na webové stránky iných spoločností a
 • Akreditované spoločnosti v celom systéme, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych centier a charitatívnych skupín na získavanie finančných prostriedkov.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) neznamená falošné sponzorstvo, súhlas alebo schválenie strany; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií
 • stránky komunity dot.com
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie
 • distribútori sieťových adresárov
 • internetové portály
 • účtovné, právne a poradenské spoločnosti a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o pridruženie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) pridruženie by nezhoršilo naše postavenie ani postavenie akreditovaných spoločností; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu je kompenzovaný; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) neznamená falošné sponzorstvo, súhlas ani schválenie strany, ktorá ho spája, a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky strany, na ktorú sa odkazuje.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v predchádzajúcom odseku a chcete prepojiť našu webovú stránku, musíte nám to oznámiť zaslaním e-mailu. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej webovej lokality, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete prepojiť našu webovú lokalitu a zoznam adries URL na našej webovej lokalite, na ktoré chcete prepojiť. Odpoveď očakávajte do 2 – 3 týždňov.

Schválené organizácie môžu mať hypertextový odkaz na našu webovú lokalitu nasledovne:

 • Použitie názvu našej spoločnosti alebo
 • Použitie jednotného lokátora zdrojov, ktorý je prepojený alebo
 • Použitie akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, na ktorú sa odkazuje, má zmysel v kontexte a formáte obsahu stránok strany, ktorá na ňu odkazuje.

Nie je povolené používať logo spoločnosti Wiip ani iné umelecké diela na pripojenie, pokiaľ neexistuje licenčná zmluva.

Rámčeky iFrame

Okolo našich webových stránok nesmiete vytvárať irámčeky iFrame bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Nesmú meniť vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našich webových stránok.

Zodpovednosť za obsah

Nezodpovedáme za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašich webových stránkach. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými tvrdeniami, ktoré sa objavia na vašej webovej lokalite. Na webovej lokalite sa nesmie objaviť nič, čo by sa dalo vykladať ako hanlivé, obscénne alebo trestné alebo čo by porušovalo, inak narušovalo alebo obhajovalo porušovanie alebo iné narušovanie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.

Práva

Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie všetkých alebo určitých konkrétnych odkazov na našej webovej stránke. V prípade žiadosti súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Neustálym odkazovaním na našu webovú lokalitu súhlasíte s týmito súvisiacimi podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať.

Odstránenie odkazov z našej webovej lokality

Ak na ktorejkoľvek webovej lokalite nájdete odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní na to reagovať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej lokalite sú presné, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť; nesľubujeme ani to, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiály na nej budú aktualizované.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej lokality a jej používania. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti:

 • neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb.
 • neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo skreslené informácie.
 • neobmedzuje ani nevylučuje naše alebo vaše povinnosti akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými zákonmi.
 • neobmedzuje ani nevylučuje naše alebo vaše povinnosti, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tejto časti a na iných miestach tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky povinnosti vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy vrátane povinností vyplývajúcich zo zmlúv, zodpovednosti za škodu a porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webová lokalita a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody závažnej povahy

Späť na začiatok