Buďte originálny...

Zásady ochrany osobných údajov

1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje od používateľov a každej tretej strany, ktorá navštívi našu webovú stránku https://www.mywiip.com a využíva služby, ktoré poskytujeme prostredníctvom webovej stránky, zhromažďujeme výlučne spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to na účely informovania, informovania o nových výhodách, zlepšenia komunikácie so spotrebiteľmi, zhromažďovania demografických údajov a na účely zlepšenia podnikania. Pri zhromažďovaní údajov existuje možnosť zhromažďovania „osobných údajov“ používateľa v zmysle všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (nariadenie GDPR). Keď v týchto zásadách používame pojem „údaje“, označujeme tým aj „osobné údaje“, ako aj akékoľvek iné údaje, ktoré zhromažďujeme od používateľov alebo tretích strán na našich stránkach. Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

– Registračné údaje: Používateľom je každá osoba, ktorá si vytvorí používateľský účet v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami (ďalej len  Všeobecné podmienky). Počas registrácie používateľ zadáva údaje uvedené v našich Všeobecných podmienkach. Ak je to možné, používateľ je informovaný o tom, že niektoré údaje nie je potrebné zadávať. Ak sú však tieto informácie povinné, používateľ si nemôže vytvoriť používateľský účet bez zadania týchto informácií.

Údaje používateľa: Na vytvorenie používateľského účtu používateľ zadáva svoju e-mailovú adresu, telefónne číslo, heslo, internetovú doménu a/alebo podobné používateľské údaje. Okrem toho nám používateľ, ktorý kupuje výrobok alebo začína proces nákupu, poskytuje informácie na vytvorenie účtu, ako je kreditná karta, bankové údaje, poštová adresa a prípadne osobné identifikačné číslo, ak ide o podnikateľský účet R1.

– E-mail na doručovanie našich špeciálnych ponúk. E-mail je uložený v našej databáze pre „newsletter“ a automaticky sa doručuje všetkým kontaktom z databázy. K e-mailu sú vždy priložené pokyny, ako môžete požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy a zastaviť zasielanie ďalších e-mailov.

– Prihlasovacie údaje: naše servery automaticky zhromažďujú údaje, keď používateľ alebo tretia strana pristupuje na našu stránku a k našim službám a ukladajú ich do takzvaných „protokolových súborov“. Tento „protokolový súbor“ môže obsahovať adresu „internetového protokolu (IP)“, adresu internetovej strany, ktorá odkázala na našu stránku, internetový prehliadač a jeho nastavenia, dátum a čas použitia služby, nastavenia prehliadača, jazykové preferencie a súbory cookie. Zhromažďujeme informácie o polohe používateľov a tretích strán, ktorí navštívia našu stránku.

– Súbory cookie. Na zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite používame súbory cookie a podobné technológie. Viac informácií nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

– Služby tretích strán. Na našej webovej lokalite môžeme mať implementovaný softvér tretích strán. Takýmto softvérom sú sociálne siete, reklamy, prehliadače obsahu, poskytovatelia platobných služieb a podobne.

– Ďalšie informácie. Zhromažďujeme všetky informácie, ktoré nám pošlete e-mailom. E-mailové údaje uchovávame, ak ich potrebujeme na poskytovanie služieb alebo na odpoveď na vašu požiadavku. Takto získané údaje sa snažíme potvrdiť overením totožnosti osoby, to všetko s cieľom zabezpečiť uplatňovanie zásady transparentnosti. Môžeme zhromažďovať a spracúvať aj akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete písomne, prostredníctvom sociálnych sietí, žiadostí o zamestnanie atď.

– Telefonické hovory sa nenahrávajú

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame vždy v súlade s právnymi normami Chorvátskej republiky a Európskej únie. Každý používateľ, ktorý si vytvorí používateľské konto, musí akceptovať naše zásady ochrany osobných údajov.

Osobné údaje sa zhromažďujú vždy v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a Všeobecnými podmienkami. Najčastejším právnym základom je súhlas používateľa. Používateľ dáva súhlas pred vytvorením používateľského účtu. Používatelia a tretie strany sú pri vstupe na naše stránky vždy požiadaní, aby súhlasili s používaním súborov cookie, ak je ich súhlas potrebný. V obmedzenom množstve je niekedy nevyhnutné zhromažďovať menšie množstvo súborov cookie, tzv. „technických súborov cookie“, a to aj v prípade, že používateľ alebo tretia strana so súbormi cookie nesúhlasili. Takto zozbierané údaje neobsahujú osobné údaje, ktoré by sa spracúvali.

3. Elektronická pošta na spracovanie údajov

Každý z našich používateľov alebo tretích strán, ktorí majú prístup na našu webovú stránku, nás môže kontaktovať prostredníctvom e-mailu [email protected] a požiadať o informácie o spracovaní svojich osobných údajov.

Na všetky otázky, na ktoré môžeme odpovedať a poskytnúť požadované informácie, odpovieme do 30 dní. Takýmito informáciami sú: informácie o tom, ktoré údaje zhromažďujeme a spracúvame, ktoré údaje môžeme vymazať, informácie o súhlase a spôsobe jeho odvolania atď.

4. Ako spracúvame osobné údaje

Osobné údaje vždy spracúvame zákonným spôsobom, pričom sa snažíme zabezpečiť transparentné informácie. Údaje vždy spracúvame v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov

a Všeobecnými podmienkami a najmä v súlade s nariadením GDPR. Najčastejším právnym základom je súhlas. Niekedy je však právnym základom oprávnený záujem na poskytovaní našich služieb. Konkrétne spracúvame na nasledovné účely:

– aby sme mohli poskytovať, zlepšovať, udržiavať alebo chrániť naše služby, webové stránky a obchod. To zahŕňa spracúvanie údajov na poskytovanie našich služieb v súlade so Všeobecnými podmienkami, predchádzanie chybám, nedostatkom, narušeniam bezpečnosti a technickým ťažkostiam,

– aby sme mohli analyzovať a monitorovať používanie, trendy a iné aktivity používateľov, a to spôsobom stanoveným zákonom alebo iným právne záväzným aktom,

– aby sme mohli komunikovať s používateľmi, reagovať na ich požiadavky, pripomienky a otázky, s cieľom vyvíjať a poskytovať nové služby a produkty a nové možnosti pre našich používateľov,

– aby sme mohli ponúknuť používateľovi nové služby, informovať ho o nových službách, výhodách, akciách, prostredníctvom e-mailu, inej pošty alebo telefonickej komunikácie, na vystavenie faktúr, spracovanie faktúr a na iné administratívne účely, ak to stanovuje zákon,

– na vyšetrovanie a prevenciu bezpečnostných problémov a zneužívania.

5. Zverejňovanie informácií

Môže sa stať, že údaje našich používateľov zverejníme alebo poskytneme tretím stranám v prípade:

– výslovného súhlasu používateľa, pričom údaje zdieľame len v rozsahu, v akom nám používateľ udelil svoj súhlas,

– ak organizujeme hry o ceny alebo súťaže a používateľ vyhrá cenu, v súlade so Všeobecnými podmienkami je používateľ povinný nám poskytnúť osobné údaje, meno, priezvisko, adresu, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, umožniť nám vidieť fotografiu, pas alebo občiansky preukaz, zaslať nám fotografiu s vyhranou cenou a podobne. Informácie o mene, priezvisku a meste alebo krajine používateľa, ktorý vyhral cenu, a fotografiu používateľa budeme zdieľať a zverejňovať len vtedy, ak s tým používateľ súhlasí,

– v prípade, že na plnenie našich povinností alebo ako obchodného partnera vykonávateľa osobných údajov využívame tretiu stranu. Tretie strany nám môžu napríklad poskytovať doručovacie služby, IT služby, uchovávanie údajov atď. S takýmito tretími stranami vždy uzatvárame zmluvy o ochrane osobných údajov,

– ak nás štátny orgán vyzve, aby sme v súlade s právnymi predpismi poskytli určité údaje o našich používateľoch, ak nemáme oprávnené podozrenie, že takéto zverejnenie nie je v súlade so zákonom alebo iným predpisom,

– na účely výkonu našich práv, predchádzania podvodom a bezpečnosti, vrátane výkonu zmluvných práv.

    6. Práva používateľa

a) Právo na prístup: máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak sa takéto osobné údaje spracúvajú, máte právo na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účel spracúvania, kategórie príslušných osobných údajov, príjemcovia, ktorým boli osobné údaje poskytnuté a doba uchovávania.
b) Právo na opravu: Máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, bez zbytočného odkladu.
c) Právo na vymazanie: máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré budú vymazané, ak budú splnené zákonné podmienky, alebo ak podmienky splnené nebudú, dostanete oznámenie, prečo údaje nemožno vymazať.
d) Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo dosiahnuť obmedzenie spracúvania, ak sú splnené predpoklady vymedzené v nariadení GDPR v článku 18. e) Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak ide o údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
f) Právo namietať: Na základe vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Námietka sa podáva prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected] s označením „Námietka proti spracúvaniu osobných údajov“.
g) Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

    7. Ako chránime vaše údaje

Máme prijaté primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov obsiahnutých v našich databázach pred stratou a neoprávneným prístupom. Všetci naši obchodní partneri sú zmluvne zaviazaní chrániť osobné údaje našich používateľov. Každý z našich zamestnancov sa taktiež zaväzuje uchovávať všetky osobné údaje ako obchodné tajomstvo.

    8. Aké je obdobie uchovávania vašich osobných údajov?

Údaje, ktoré uchovávame na základe súhlasu, uchovávame trvalo, t. j. kým tento súhlas neodvoláte. Kedykoľvek máte právo nás informovať, že odvolávate svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli. Spolu s odvolaním súhlasu môžete požiadať aj o vymazanie svojich osobných údajov a o uplatnenie ďalších práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Časť osobných údajov sme podľa platných predpisov povinní uchovávať. Napríklad osobné údaje súvisiace s vystavovaním faktúr sme povinní uchovávať po dobu 11 rokov. Kedykoľvek máte právo na oznámenie, prečo nemôžeme niektoré údaje vymazať. Na konci obdobia uchovávania osobné údaje natrvalo vymažeme alebo ich anonymizujeme tak, aby ich nebolo možné s vami spojiť

    9. Newsletter

Súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov vyjadrujete svoj súhlas s mesačným zasielaním informačného newslettera. Odber newslettera môžete zrušiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

    10. Otázky

Ak máte otázky týkajúce sa účelu použitia vašich osobných údajov, kontaktuje náš live chat. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom informačného e-mailu alebo telefonicky na čísle 385 (0)1 6611 587.

Späť na začiatok